องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
111   คน
สถิติทั้งหมด
50863   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ภาพกิจกรรม อบต.ห้วยพิชัย
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • งานสาธารณสุขและงานป้องกันบรรเทาสาธารณ...
  งานสาธารณสุขและงานป้องกันบรรเทาสาธารณ...
 • เปิดศูนย์ปฏิบัติการโครงการชุมชนบำบัดอ...
  เปิดศูนย์ปฏิบัติการโครงการชุมชนบำบัดอ...
 • งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริก...
  งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริก...
 • ประชาสัมพันธ์กำหนดออกให้บริการชำระภาษ...
  ประชาสัมพันธ์กำหนดออกให้บริการชำระภาษ...
 • งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริก...
  งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริก...
 • อบตห้วยพิชัย ร่วมกับชุดปฏิบัติการ สภ....
  อบตห้วยพิชัย ร่วมกับชุดปฏิบัติการ สภ....
 • โครงการบำบัดทุข์ บำรุงสุข และพัฒนาคุณ...
  โครงการบำบัดทุข์ บำรุงสุข และพัฒนาคุณ...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย จัดโคร...
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย จัดโคร...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ร่วมกั...
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ร่วมกั...
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทำบุญตักบาตร เ...
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทำบุญตักบาตร เ...
 • งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริก...
  งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริก...
 • งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริก...
  งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริก...
 • จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day เ...
  จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day เ...
 • งานจัดเก็บรายได้ งานกองคลัง ออกหน่วย...
  งานจัดเก็บรายได้ งานกองคลัง ออกหน่วย...
 • งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริ...
  งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริ...
 • งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริก...
  งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริก...
 • งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริก...
  งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริก...
 • ประชาสัมพันธ์กำหนดออกให้บริการรับชำระ...
  ประชาสัมพันธ์กำหนดออกให้บริการรับชำระ...
นายจารุภัทร ใสกลาง
นายจารุภัทร ใสกลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0848280007
นายภิญโญ ดีมั่น
นายภิญโญ ดีมั่น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0885726639
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

ถนนปากชม-ศรีเชียงใหม่ ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
042-810977 042-810976 saraban@huaipichai.go.th
0981787099
0848280007
042-810977
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
โทร.042-810977

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/06/2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/06/2567
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดและไม่มีฝาปิดภายในหมู่บ้าน ซอยหน้าวัดอินแปลง หมู่ที่ ๘ รายละเอียด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ไม่มีฝาปิด ขนาด กว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2567
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยกำนันเก่า หมู่ที่ ๔ รายละเอียด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านปากเนียม หมู่ ๕ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
12/06/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถจ.เลย
การรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่
ขอยืมตัวพนักงานเทศบาลมาช่วยปฏิบัติราชการ
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567
การขอรับเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2567)
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมสรรพากร
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ศาลปกครอง
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมจัดหางาน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • โยธาไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ธ.ธกส