องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
119   คน
สถิติทั้งหมด
50871   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

สำนักปลัด

นายจารุภัทร ใสกลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0848280007
นางสาวณัฎฐิกา วงษ์ลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
0847891353
นางสาววรินทร์ทิพย์ ตันมิ่ง
นักพ้ฒนาชุมขนปฏิบัติการ
0812396990
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววาสนา คณะแพง
จพง.พัฒนาชุมชนชํานาญงาน
0986411474
นางสาวธัญนิศญาน์ เชียงขวาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0999511108
นางธัญชมน แก้วยอด
นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างประจำ
0649535547
นางกิตติภา หมื่นกันยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0885489059
นายวุฒิภัทร เสมอเชื้อ
พนักงานขับรถยนต์
0817221601
นายกัมปนาท น้อยนพพระ
ผช.จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
0833561289
นายอำนวย บุญช่วยเจริญ
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)
0931842337
นายสุรเยศ เล้งเพ็ง
พนักงานขับรถขยะ
0849535382
นายจักรวาล ทนุราช
พนง.ประจำรถขยะ พนจ.ทั่วไป
0610698733
นายอภิศักดิ์ แก้วยอด
พนักงานประจำรถน้ำ
0930815019
นายดนุสรณ์ บาเรือน
พนักงานประจำรถน้ำ
0624069881