องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
115   คน
สถิติทั้งหมด
50867   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

14/06/2567   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/06/2567   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/06/2567   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2567   จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดและไม่มีฝาปิดภายในหมู่บ้าน ซอยหน้าวัดอินแปลง หมู่ที่ ๘ รายละเอียด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ไม่มีฝาปิด ขนาด กว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2567   จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยกำนันเก่า หมู่ที่ ๔ รายละเอียด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านปากเนียม หมู่ ๕ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
12/06/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านปากเนียม หมู่ ๕ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
10/06/2567   ซื้อวััสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2567   ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน - เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจา
10/06/2567   ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน - เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2567   ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านปากเนียม หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร
24/05/2567   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2567   จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานโซล่าเซลล์ หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านปากเนียม หมู่ ๕ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
21/05/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านปากเนียม หมู่ ๕ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
15/05/2567   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2567   ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2567   ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาพสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2567   จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถบรรทุกขยะ หมายเลข ๘๑-๑๙๙๖ เลย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2567   จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง หมายเลข บย- ๒๘๒๐ เลย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2567   จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 7 ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓,๙๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๐๐. ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2567   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2567   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2567   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ ๒๔,๐๐๐ BTU) ศพด.สงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2567   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2567   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2567   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร สายโนนตู้ฮัง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2567   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาฌาปนกิจ หมู่ที่ ๑,๖ และ๙ หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2567   จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรพร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๙ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๐๐. ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2567   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านพ่อแตง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง