องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
https://www.huaipichai.go.th
นางอุรารัตน์ อินถา
นางอุรารัตน์ อินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
0981787099
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
114   คน
สถิติทั้งหมด
50866   คน
เริ่มนับวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลพื้นฐาน
  หัวข้อ URL
01 โครงสร้าง

https://huaipichai.go.th/index.php?show=menu&scat_id=1

02 ข้อมูลผู้บริหาร

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=staff&cat_id=4

03 อำนาจหน้าที่

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&scat_id=3

04 ข้อมูลการติดต่อ

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=contact

การประชาสัมพันธ์
  หัวข้อ URL
05 ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&cat_id=4

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  หัวข้อ URL
06 Q&A

https://www.messenger.com/t/104660132262166/?messaging_source=source%3Apages%3Amessage_shortlink&sou

การดำเนินงาน
  หัวข้อ URL
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=171

08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=399

09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=405

การปฏิบัติงาน
  หัวข้อ URL
010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&scat_id=12

การให้บริการ
  หัวข้อ URL
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&scat_id=13

012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=410

013 E-Service

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&scat_id=16

การจัดซื้อจัดจ้าง
  หัวข้อ URL
014 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=392

015 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=394

016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=393

017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=398

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หัวข้อ URL
018 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=404

019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&scat_id=27

020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&scat_id=49

021 การขับเคลื่อนจริยธรรม

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&scat_id=50

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  หัวข้อ URL
022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&scat_id=28

023 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=anti_corruption

024 ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=425

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  หัวข้อ URL
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=406

นโยบาย No Gift Policy
  หัวข้อ URL
026 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=374

027 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=376

028 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=378

029 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=379

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  หัวข้อ URL
030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&scat_id=36

031 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=426

แผนป้องกันการทุจริต
  หัวข้อ URL
032 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=377

033 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=348

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
  หัวข้อ URL
034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=407

035 รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณรรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

https://www.huaipichai.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=420